Privacyverklaring

De Houtlandse Brouwers hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacy statement. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door De Houtlandse Brouwers kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens:
De website www.houtlandsebrouwers.be van De Houtlandse Brouwers, gevestigd in Onze Lieve Vrouwestraat 2, 8820 in Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Houtlandse Brouwers verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Houtlandse Brouwers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om antwoord te kunnen bieden op vragen bij het invullen van het webformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Houtlandse Brouwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Houtlandse Brouwers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Houtlandse Brouwers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Houtlandse Brouwers verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen: Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring.

Producten van De Houtlandse Brouwers

Houtlands Blond - Houtlands Bruin - Houtlandse Tripel - Houtlandse Gouden Tripel - Houtlands Donker - Houtlands Amber - Houtlandse Quadrupel

Bestellen van bier kan steeds telefonisch of via mail

© De Houtlandse Brouwers 2022 | Webdesign RPQ solutions